เมนูหลัก
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559
วิสัยทัศน์กรม
ประวัติอำเภอสามพราน
อัตรากำลัง
สถิติการเกษตร
องค์กรและสถาบัน
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ปี 2558-60
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
การจัดการความรู้ (KM)
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อำเภอสามพราน

บริการข้อมูลด้านการเกษตร

ศพก.
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

พรบ.อำนวยความสะดวก
ในการ
พิจารณาอนุมัติของทางราชการพ.ศ.2558

คู่มือฉบับประชาชน (4ฉบับ)
การถอดองค์ความรู้ฯ

เว็ปลิงค์น่าสนใจ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน

เวป Link ที่น่าสนใจ
ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอสามพราน

ดอกไม้ผ้าใยบัว

 

น้ำพริก

 

ทองม้วนสด

 

ทองม้วนกรอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุทิน ดำคลองตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 4 ปี ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (7 ธ.ค. 59)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายสุทิน ดำคลองตัน นักวิชาการส่งเสริมชำนาญการ นางสาวธัญญรัศม์ ตันเจริญวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุวารี  เสนาธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ศพก. เครือข่ายที่ 3 ตำบลคลองใหม่ ประชุมเพื่อจัดทำแผนของบสนับสนุนงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2562 ณ ศพก. เครือข่ายที่ 3 หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ราย (7 ธ.ค. 59)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชนสู่ตลาดสินค้าคุณภาพ
ระดับพรีเมี่ยม ปี 2560 หลักสูตร พัฒนาการผลิตส้มโอ โดยมี นายปรีชา มรกฎจินดา เกษตรอำเภอสามพราน มาเป็นประธานเปิดการอบรม มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม
จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (7 ธ.ค. 59)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายปรีชา มรกฎจินดา เกษตรอำเภอสามพราน มอบหมายให้ นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  ในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน     ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรม (7-9 ธ.ค. 59)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

 


เกษตรกรต้นแบบ
นายประกิต  สุนประชา
ที่อยู่ 38/49 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การถอดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

 

ข่าวล่าสุด 2559


ปรับปรุง / ขึ้นทะเบียนเกษตร ปี 2559
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ข่าวข้าวเมืองโอ่ง

อบรมฟรี"การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร" เนื่องในงานครบรอบ 42 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อภัยแล้งมาเยือน เกษตรกรควรรับมืออย่างไร http://www.doae.go.th/prompt/2552/091014_2/01.pdf

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประกาศ

ประกาศแจ้งเตือนผู้ส่งออกส้มและมะพร้าวสดไปแคนาดา

 

ข่าวน่าสนใจ

วิธีปลูกมะระหวานเพื่อเก็บยอด

สินค้า Q ขึ้นห้างฯ ทางเลือกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

การใช้สารสกัดสะเดาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช

 

บทความน่าอ่าน

ปราชญ์ของแผ่นดิน

การผลิตกล้วยไม้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

>>สำนักงานเกษตรอำเภอสามพรานขอเชิญ<<

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ปี 2559)

สามารถยื่นความประสงค์ได้้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน

 ได้ตั้งแต่ บัดนี้!