เมนูหลัก
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560
วิสัยทัศน์กรม
ประวัติอำเภอสามพราน
อัตรากำลัง
องค์กรและสถาบัน
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล ปี 2558 - 2560
การจัดการความรู้ (KM)
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อำเภอสามพราน
บริการข้อมูลด้านการเกษตร
ศพก.
ศพก.เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.อำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุมัติของทาง ราชการพ.ศ.2558
คู่มือฉบับประชาชน (4ฉบับ)
การถอดองค์ความรู้ฯ
แผนพัฒนาการเกษตร
อำเภอสามพราน ปี 2560

เว็ปลิงค์น่าสนใจ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน

ไม้ดอก ผลไม้ อำเภอสามพราน

 

กล้วยไม้

มะพร้าว

ฝรั่ง

 

ส้มโอ

 

ชมพู่

 

กล้วยหอม

 

ลำไย

 

นางสาวธัญญรัศม์ ตันเจริญวัฒน์ นักกวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ประสานงาน
กับกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่องจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับโครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช ขนาด ๖*๒๔ เมตร จำนวน ๒ ราย คือ นายขวัญมงคล โตเลี้ยง และนางสาวบังอร โตเลี้ยง หมู่ที่ ๖ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งตรวจสอบและการเตรียมพื้นที่พื้นที่ ในการตั้งโรงเรือนดังกล่าว (19 พ.ค. 60)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ
และกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ให้กับทางกลุ่มไม้ผลอินทรีย์ตำบลบ้านใหม่
ณ บ้านนายยงยุทธ ป้อมงาม หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีสมาชิกร่วมกิจกรรม
จำนวน 5 ราย (22 พ.ค. 60)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน เยี่ยมเยียนนายอุบล การะเวก ประธานกลุ่มผู้ปลูกส้มโอตำบลบางเตย พร้อมมอบสมุดบันทึกเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อให้จดบันทึกรายรับและรายจ่าย ณ หมู่ 6 ตำบลบางเตย
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (24 พ.ค. 60)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายธนภูมิ พูลขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ได้มาติดตามเกษตรกร
ตำบลคลองจินดา ที่มาจำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ
และน้ำผลไม้แปรรูป  ณ โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ (24 พ.ค. 60)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นางสาวสุวารี เสนาธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน เยี่ยมเยียน
นายดำรงศักดิ์ มรกฎจินดา เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบสมุดบันทึกเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อให้จดบันทึกรายรับ - รายจ่าย ณ หมู่ 6
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(24 พ.ค. 60)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

 


เกษตรกรต้นแบบ
นายประกิต  สุนประชา
ที่อยู่ 38/49 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การถอดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวการระบาด
ด้วงงวงมะพร้าว ด้วงแรดมะพร้าว แมลงค่อมทอง แมลงวันผลไม้ โรคราแป้ง