เมนูหลัก
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560
วิสัยทัศน์กรม
ประวัติอำเภอสามพราน
อัตรากำลัง
องค์กรและสถาบัน
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล ปี 2558 - 2560
การจัดการความรู้ (KM)
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อำเภอสามพราน
บริการข้อมูลด้านการเกษตร
ศพก.
ศพก.เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.อำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุมัติของทาง ราชการพ.ศ.2558
คู่มือฉบับประชาชน (4ฉบับ)
การถอดองค์ความรู้ฯ
แผนพัฒนาการเกษตร
อำเภอสามพราน ปี 2560

เว็ปลิงค์น่าสนใจ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน

ไม้ดอก ผลไม้ อำเภอสามพราน

 

กล้วยไม้

มะพร้าว

ฝรั่ง

 

ส้มโอ

 

ชมพู่

 

กล้วยหอม

 

ลำไย

 

นายปรีชา มรกฎจินดา เกษตรอำเภอสามพราน พร้อมประธาน
ศพก.อำเภอสามพราน ประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลที่ตั้ง ศพก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ ระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (9 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายประชัน เถาแตงอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ร่วมกับนายสรุเชษ อยู่สวัสดิ์
นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ กลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมและบรรยายความรู้การควบคุมและการป้องกันกำจัด
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าว ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนา
ตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระทึก
หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรเข้าร่วมประชุมและรับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 30 ราย (9 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นางสาวกรกมล จันทร์หอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกร
ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม (แปลงใหญ่) เพื่อตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น พร้อมกับให้คำแนะนำการจดบันทึกแปลง
และสถานที่เก็บสารเคมี เพื่อขอ GAP แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม
ณ สวนนายนิพนธ์ สุขสมบัติ และนายจิตร นุ่มศรี เกษตรกรหมู่ 1, 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (12 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรการน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต Way Of Life โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน และวิธี แก้ไขโดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (12 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทีม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมพื้นที่ติดตั้งโรงเรือนปลูกพืช ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 หมู่ที่ 1, 6, 10 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (13 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทีม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลกระทุ่มล้ม โดยสมาชิกร่วมกันผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
ที่บ้านนายสนอง เนื่องอาชา หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกเข้าร่วมทำกิจกรรม 12 ราย ผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้ 1,000 ก้อน (13 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทีม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมพื้นที่ติดตั้งโรงเรือนปลูกพืช
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 4.0 นายจิณณเกียรติ มาลัยทอง หมู่ที่ 1
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (15 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายปรีชา มรกฎจินดา เกษตรอำเภอสามพราน ออกติดตาม
การดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพอาหารปลอดภัย 4.0
กิจกรรม การปลูกพืชในโรงเรือน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างของอำเภอสามพราน เป้าหมาย 50 โรง เสร็จขึ้นโครงและใส่มุ้งพลาสติกไว้แล้ว จำนวน 8 หลัง (16 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

 


เกษตรกรต้นแบบ
นายประกิต  สุนประชา
ที่อยู่ 38/49 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การถอดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวการระบาด
ด้วงงวงมะพร้าว ด้วงแรดมะพร้าว แมลงค่อมทอง แมลงวันผลไม้ โรคราแป้ง