เมนูหลัก
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560
วิสัยทัศน์กรม
ประวัติอำเภอสามพราน
อัตรากำลัง
องค์กรและสถาบัน
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล ปี 2558 - 2560
การจัดการความรู้ (KM)
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อำเภอสามพราน
บริการข้อมูลด้านการเกษตร
ศพก.
ศพก.เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.อำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุมัติของทาง ราชการพ.ศ.2558
คู่มือฉบับประชาชน (4ฉบับ)
การถอดองค์ความรู้ฯ
แผนพัฒนาการเกษตร
อำเภอสามพราน ปี 2560

เว็ปลิงค์น่าสนใจ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน

ไม้ดอก ผลไม้ อำเภอสามพราน

 

กล้วยไม้

มะพร้าว

ฝรั่ง

 

ส้มโอ

 

ชมพู่

 

กล้วยหอม

 

ลำไย

 

ข่าวการระบาด

 

 

นายปรีชา มรกฎจินดา เกษตรอำเภอสามพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตรตำบลตลาดจินดา ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม
จัดนิทรรศการกลุ่มท่องเที่ยวเกษตร เข้าร่วมต้อนรับ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านแหลมบัว (ศพก.อำเภอนครชัยศรี) หมู่ที่ 8
ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนในแปลงสาธิตภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ
โดยมีนายณรงค์ กลิ่นถือศิล ประธานศูนย์ฯเป็นผู้กล่าวต้อนรับ
และนำชมฐานการเรียนรู้ภายใน ศพก.แหลมบัว (21 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทีม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ลงพื้นที่ปล่อยศัตรูธรรมชาติในสวนสมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าว
น้ำหอม โดยนำแตนเบียนบราคอล ไปปล่อยเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ณ สวนนางนารี ป้อมงาม (จำนวน 4 ไร่)
หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ และสวนนางสาวพัชราวดี โตเลี้ยง
(จำนวน 15 ไร่) หมู่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (22 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายประชัน เถาแตงอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานก่อสร้างโรงเรือนฯ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 ณ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลกระทุ่มล้ม และหมู่ที่ 2, 8 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 7 ราย (23 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายธนภูมิ พูลขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลคลองจินดา
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (23 ก.พ. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทีม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมทั่วไป ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดจินดา
และหมู่ที่ 8 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(6 มี.ค. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ทีม 1 ลงพื้นที่ตามระบบส่งเสริม (T&V system) ติดตาม เยี่ยมเยียนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ หมู่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี เข้ามาติดตามงานในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจเข้าไปพัฒนาต่อยอดต่อไป (6 มี.ค. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน พร้อมกับทีมรถหน่วยเคลื่อนที่ (อารักขาพืช) ได้ร่วมกันพูดคุยกับเกษตรกรตำบล คลองใหม่ และตำบลบ้านใหม่ เพื่อหาแนวทางด้านการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร โดยมีบริษัทอกริเซน ฟู๊ด จำกัด มาให้คำแนะนำ และวิธีการปฏิบัติในการวางแผนการผลิต และการตลาดให้กับเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (7 มี.ค. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อชี้แจง ความเป็นมาของโครงการและสอบถามปัญหาความต้องการของชุมชน ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (10 มี.ค. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการและสอบถามปัญหาความต้องการของชุมชน ณ ชุมชนคลองรางเตย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (10 มี.ค. 61)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


เกษตรกรต้นแบบ
นายประกิต  สุนประชา
ที่อยู่ 38/49 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การถอดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่